Käyttöehdot

Terms of use
Tästä sivustosta vastaa ja sitä ylläpitää MSD Finland Oy (jäljempänä ”MSD”), jonka pääyhtiö on Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA. Käyttäessänne sivustoa teitä sitovat seuraavat käyttöehdot.
1) Soveltamisala. Näissä käyttöehdoissa määritellyt ehdot koskevat ainoastaan sivuston käyttöä. MSD ylläpitää myös muita sivustoja ja niitä varten on laadittu omat käyttöehdot. Näitä käyttöehtoja ei sovelleta kolmansien osapuolten sivustoihin, joihin portaalista on linkki. MSD ei miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.
2) Hyväksyminen. Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot käyttäessään sivustoa ja sitoutuu noudattamaan niitä. Jos käyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja, käyttäjän tulee välittömästi lopettaa sivuston käyttö.
3) Käyttöehtojen muuttaminen. MSD:llä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja tarpeen mukaan ja muutoksista ilmoitetaan MSD:n kotisivuilla. Käyttäjä tulee sidotuksi uusiin käyttäjäehtoihin sen jälkeen, kun ne on julkaistu MSD:n kotisivuilla.
4) Vastuuvapauslauseke. MSD on kohtuullisin toimenpitein varmistanut, että sivustolla oleva tieto on luotettavaa. MSD ei kuitenkaan anna käyttäjälle mitään takuuta sivustolla olevan tiedon oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta, luotettavuudesta, virheettömyydestä tai käyttökelpoisuudesta tiettyyn nimenomaiseen tarkoitukseen. MSD ei myöskään takaa sivuston käyttäjälle sivuston toimivuutta kaikissa olosuhteissa. MSD ei vastaa suhteessa käyttäjään mistään mahdollisesta kulusta, menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu sivuston tai sen sisältämien palveluiden käyttämisestä tai sivuston toimimattomuudesta, vaikka MSD:llä olisi ollut tieto sivuston toimimattomuudesta tai portaalissa olevasta virheestä.
5) Käyttöoikeuden päättyminen. MSD:llä on oikeus estää käyttäjän pääsy sivustolle, jos käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja.
6) Käyttäjän vastuu. Sivuston käyttäjä on vastuussa MSD:lle aiheuttamastaan vahingosta, jonka käyttäjä tahallisesti tai huolimattomuudellaan aiheuttaa MSD:lle sivuston käyttämisen tai muiden vastaavien toimien tai laiminlyöntien seurauksena.
7) Immateriaalioikeudet. SIvuston omistusoikeus sekä kaikki sivustoon liittyvät immateriaalioikeudet (esimerkiksi tekijänoikeus) kuuluvat MSD:lle tai sen yhteistyökumppaneille tai pääyhtiölle. Sivuston käyttäjällä ei ole oikeutta julkaista, kopioida, siirtää, säilyttää tai millään muulla tavoin hyödyntää sivustolla olevia aineistoja ja materiaaleja (esimerkiksi kuvia, tietokoneohjelmia, tekstejä, ääniä tai videokuvia) ilman MSD:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Käyttäjällä on kuitenkin edellä mainitun sitä estämättä oikeus ladata omalle henkilökohtaiselle tietokoneelle ja omaan käyttöönsä sivustolla olevia tietokoneohjelmia ja tehdä tietokoneohjelmasta sen käyttöön liittyviä tilapäisiä kopioita.
8) Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu. Näihin käyttäjäehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Sivustoon tai sen käyttöön liittyvät MSD:n ja käyttäjän väliset mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asemassa olevan käyttäjän osalta toimivaltainen tuomioistuin on myös käyttäjän kotipaikan käräjäoikeus.
9) Yhteystiedot. Lisätietoja sivuston käytöstä, käyttöehdoista ja muista sivustoon liittyvistä asioista saa: MSD Finland Oy, PL 46, 02151 ESPOO, puh. (09) 804 650.