Näkökulmien monimuotoisuudesta on etua työssämme

Helmikuu 2023

Share this article

.st0{fill:#00857C;}

Jani Siimes, Franchise Lead, MSD Finland

Näkökulmien monimuotoisuus näkyy työyhteisössämme monenlaisten työ- ja elämänkokemusten sekä koulutustaustojen ansiosta. Näkökulmien monimuotoisuutta lisäävät myös työyhteisömme monipuolinen ikärakenne ja työntekijöidemme eri kulttuuritaustat.

Kaikki nämä tekijät tukevat työtämme: painimme usein hyvinkin kompleksisten haasteiden kanssa, joihin ei ole olemassa yksinkertaisia ratkaisuja. Näissä tilanteissa on erityisen tärkeää, että eri näkökulmat ja riittävän monimuotoiset näkökulmat huomioidaan oikealla tavalla. Ainoastaan näin toimimalla parhaat mahdolliset ratkaisut voidaan ylipäänsä tunnistaa. Kun tiimi on monenkirjava ominaisuuksiltaan ja taustoiltaan, se löytää helposti myös erityyppisiä ratkaisuja.

”Pidän osaltani huolta, että kaikki saavat äänensä kuuluviin vilkkaissa keskusteluissamme.”

MSD:llä työskennellään pitkälti tiimeissä ja tehdään tiivistä yhteistyötä. Vedän usein kokouksia ja pidän osaltani huolta, että kokouksiin kutsutaan oikeat henkilöt ja kaikki saavat puheenvuoron ja äänensä kuuluviin vilkkaissa keskusteluissamme. MSD:llä jokainen tiimiläinen saa olla oma itsensä ja tuoda omat näkemyksensä esiin.

Työyhteisömme on yhä enenevässä määrin kansainvälinen myös Suomessa. Se mahdollistaa näkökulmien monipuolistumisen entisestään, ja siitä on konkreettista hyötyä työssämme. Esimerkiksi suunnitellessamme kuluttajille suunnattua tietoisuuskampanjaa tiimin ikä- ja sukupuolijakaumasta oli paljon etua – monimuotoiset näkökulmat huomioimalla kampanjasta onnistuttiin luomaan kohderyhmäänsä vakuuttavasti puhutteleva.

”Työyhteisömme on yhä enenevässä määrin kansainvälinen myös Suomessa.”

Olen tehnyt paljon töitä kansainvälisissä tiimeissä MSD:llä. Näissä tiimeissä näkökulmien monimuotoisuus usein korostuu, kun eri kulttuuritaustan omaavat tiimiläiset etsivät yhdessä ratkaisuja – kukin omaa näkökulmaansa painottaen. Nämä kokemukset ovat olleet hyvin arvokkaita, antoisia ja mielekkäitä. Olen oppinut niistä paljon.